Salon Privé : our rooms

Room7 Room8 Room4 Room5 Room6 Room1

Our rules

Salon Privé is gastvrij, maar hanteert een aantal huisregels, die een aangenaam verblijf waarborgen: 

  1. U dient 18 jaar of ouder te zijn.
  2. Het gebruik c.q. de handel in drugs is in het gehele pand verboden.
  3. Wettelijke overtredingen, in welke vorm dan ook, zullen te allen tijde bij de desbetreffende instanties gemeld en daarvan aangifte worden gedaan. 
  4. De gastvrouw bepaalt te allen tijde de handelingen, die zij wel c.q. niet wenst te verrichten.

Copyright (c) 2008 Salon Privé

Niets van deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm, geluidsband, elektronisch of op welke andere wijze ook en evenmin in een opslagsysteem worden opgeslagen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.